ဟားခါးျမိဳ႕ ေပၚ(၆)ရပ္ကြက္ အတြက္ျပည္သူမ်ားမွ ေသာက္သံုးေရရရွိနိုင္ရန္ ေမးျမန္းခ်က္နွင့္ ေျဖျကားခ်က္

June 28, 2019 admin@lungtting.com 0

ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚ (၆)ရပ္ကြက္ အတြက္ျပည္သူမ်ားမွ ေသာက္သံုးေရရရွိႏိုင္ရန္ ေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္ ေျဖၾကားခ်က္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ဦးဗန္ေထာင္းမွ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚ (၆)ရပ္ကြက္ အတြက္ျပည္သူမ်ားမွ ေသာက္သံုးေရရရွိႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္သန္း(၂၉၀ဝ)ျဖင့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း စီမံကိန္းကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္- (က) ဂါလံ၅၀ဝ၀ဆန္႔ၿမိဳ႕တြင္းျဖန္႔ေဝကန္မ်ားေဆာက္ျခင္း၊ […]